Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.alfistyle.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

 

 

VYMEDZENIE POJMOV

 

SPOTREBITEĹSKÁ ZMLUVA - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

DODAVATEĹ/PREDÁVAJÚCI - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

SPOTREBITEĹ (KUPUJÚCI)potrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

NE-SPOTREBITEĹ (KUPUJÚCI) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

KÚPNA ZMLUVA - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

 

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

Všetka informácia o tovaroch umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenska.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

-objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, či telefonicky). V rámci zľavových kupónov si predávajúci vyhradzuje právo na úpravu produktov, ktorých sa zľavová akcia týka.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 

ZÁRUKA

 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. Ako záručný list slúži faktúra. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou.

Prodloužená záruka 5 let platí na vybrané produkty u nichž je tato záruční doba uvedena. Přesné vymezení záruky je uvedeno v záruční listu výrobku.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

-ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to je vzhľadom k povahe vady neúmerné a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

-ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

-ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

-ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

 

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

 

Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak, či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci/spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ o rozpore s kúpnou rečou vedel alebo ho sám spôsobil.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku zo strany kupujúceho

V prípade, že ste spotrebiteľ a ak sa nejedná o prípad, kedy podľa ustanovenia § 1837 nemožno odstúpiť od zmluvy, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorom z našich výdajných miest.V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

 

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

-Odošlite list (email) s textom: Chcem odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu). Dátum a podpis. Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.

-Tovar, ktorý budete odosielať v súvislosti s odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho prevzatia späť na našu adresu (Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, 722 00) prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar uveďte pokiaľ možno do pôvodného stavu a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

-Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet alebo poukážkou čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ak preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslaný).

-Náklady na prepravu tovaru späť sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

-Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

-Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

Formulár - odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia - Inšpektorát pre Moravskosliezsky a Olomoucký kraj so sídlom Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, internetová adresa www.coi.cz

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCÉHO

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

 

 

VÝMENA TOVARU

 

V prípade zakúpenia tovaru, ktorý Vám nevyhovuje alebo ste tovar dostali ako nevhodný darček, poskytujeme možnosť výmeny tovaru.

Pre výmenu tovaru postupujte nasledovne:

-Požiadavku na výmenu pošlite list (email) s textom: Žiadam o výmenu tovaru zakúpeného dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) za výrobok (uveďte celý názov prípadne vložte odkaz na výrobok). Ak si tovar prajete poslať na inú adresu ako predchádzajúca, tak je treba uviesť túto adresu, ak je adresa zhodná, uveďte, že adresa doručenia je zhodná s predchádzajúcim dodaním. Ak ste si ako nový tovar vybrali drahší variant, je nutné uviesť, akým spôsobom vykonáte doplatok, či prevodom na náš účet alebo zaplatíte dobierkou. Dátum a podpis.

-Výmenu tovaru je možné uskutočniť do 14 dní od zakúpenia.

-Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom (alebo kópiu) o kúpe.

-Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu a za zaslanie nového tovaru hradí kupujúci.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu.

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne na výrobku záručná vada najmä spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho časť, či súčasť) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Spotrebiteľ má tiež právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon.

Reklamovaný výrobok alebo jeho reklamovaná časť musí byť kompletná najlepšie v pôvodnom obale, prípadne inak vhodne zabalený. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, bežným opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia ako je s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20 ° C do 45 ° C, pokiaľ je tak bližšie uvedené v príslušnej dokumentácii výrobku.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

 

Reklamácia musí obsahovať:

-názov reklamovaného tovaru,

-konkrétny popis závady,

-reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť,

-kópiu dokladu o kúpe (faktúra), alebo iný doklad potvrdzujúci kúpu,

-adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás).

 

Aby mohla byť reklamácia urýchlene vybavená, odporúčame zaslať všetky vyššie uvedené informácie a doklady.

Reklamovaný tovar je nutné dopraviť k nám akýmkoľvek spôsobom na našu adresu. Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady. Pred odoslaním nás však kontaktujte s oznámením reklamácie.

 

 

Reklamáciu zasielajte na adresu:

 

ALFI Corp., s.r.o.
Provozní 5492/3
Ostrava - Třebovice, 722 00

 

 

V prípade otázok nás kontaktujte:

-emailinfo@alfistyle.sk

-telefón: +421 911 844 272

 

www.alfistyle.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na už uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase jej uzavretia.

 

ZASÍLÁNÍ VZORKU

Pokiaľ si neviete rady aký druh kameňa si u nás kúpiť, môžete si objednať na našom e-shope vzorku. Jedna vzorka je jeden kus (ak nie je uvedené inak) kamenného obkladu alebo dlažby. Cena vzorky je 5,84 EUR vr. DPH a doprava je zadarmo kdekoľvek po ČR a SK. V prípade realizácie následnej objednávky, vám z objednávky odpočítame cenu jednej vzorky.

V prípade, že si objednáte viac vzoriek naraz, bude zaúčtovaná čiastka 5,84 EUR vr. DPH za každú jednu objednanú vzorku. Z následnej objednávky balenia bude odpočítaná cena jednej vzorky, teda 5,84 EUR vr. DPH. Zvyšné vzorky nám môžete neporušené vrátiť na našu adresu skladu a za vzorky Vám peniaze vrátime.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov, či lehôt uvedených na faktúrach alebo dodacích listoch.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia.

V prípade výskytu chyby predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci môže prednostne uplatňovať zaistenie opravy priamo u najbližšieho autorizovaného strediska vykonávajúceho záručné opravy daného výrobku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Zoznam servisných stredísk je obvykle uvedený v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe. V prípade, že tento zoznam nie je uvedený, predávajúci na požiadanie kupujúceho oznámi adresu na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Pokiaľ je zistené kupujúcim pri dodaní tovaru, poškodenie obalu či tovaru pri doprave, odporúčame takýto tovar odmietnuť prevziať alebo vyhotoviť spolu s prepravnou firmou záznam o poškodení.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr - bezprostredne pri jeho prevzatí, to znamená pri dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Spotrebiteľovi je vo vlastnom záujme odporučený obdobný postup s ohľadom na fakt, že pri prevzatí veci svojim podpisom prepravného listu okrem iného potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť zásielky. S ohľadom na podpísaný prepravný list bude následne prípadná reklamácia vonkajšieho stavu zásielky vybavená.

Záručná doba pre osoby, ktoré používajú výrobok za účelom podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca, či výrobca.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Vami poskytnuté informácie budú použité na vybavenie Vašej objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje pre ďalšiu ponuku tovaru a služieb kupujúcemu. Kupujúci má právo písomne vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade predávajúci tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

 

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍA UKLADANIE COOKIES

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 

COPYRIGHT-OCHRANNÉ ZNÁMKY

 

Všetky materiály publikované na webových stránkach www.alfistyle.cz sú chránené autorským zákonom. Názvy produktov a označenia výrobkov môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov, alebo môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb.

Akákoľvek časť webových stránok www.alfistyle.sk (najmä popisy, vyobrazenie produktov a návody) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

 

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

 

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Poskytnutie účtenky zákazníkovi je v prípade on-line nákupu/ov možné vykonať elektronicky (na tomto postupe však musí byť medzi predávajúcim a zákazníkom zhoda) jej zaslaním e-mailom či vystavením na zákaznícky účet zákazníka a pod., tak, aby s ňou mohol zákazník voľne disponovať, alebo vložením v tlačenej forme k zasielanému tovaru.

 

OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

VERNOSTNÝ PROGRAM

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. 1 Spoločnosť ALFI Corp., s.r.o. IČO 28587855, DIČ CZ28587855, sídlo Provozní 5492/3, Ostrava - Třebovice 722 00 (ďalej len ALFI Style) týmto stanovuje podmienky Vernostného programu, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.alfistyle.sk/vernostny-program ALFI style, ktorých odsúhlasením sa rozumie prvé využitie (uplatnenie) Vernostného programu registrovaným zákazníkom ALFI style (ďalej len „zákazník“) a ktorými sa zaväzuje tieto podmienky dodržiavať.

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Zákazník

2.1 Zákazník je povinný pred využitím Vernostného programu overiť, že má riadne vyplnenú registráciu na e-shope www.alfistyle.sk, kde uviedol pravdivo svoje meno a priezvisko a/alebo obchodnú firmu, adresu a/alebo sídlo a kontaktný email. Registráciou vzniká zákaznícky účet, do ktorého sa možno prihlásiť zadaním emailu a hesla.

Vernostný program

2.2 Vernostný program je služba, ktorá zákazníkom umožňuje získať vernostnú zľavu. Zákazník získa Vernostnú zľavu tak, že nakúpi tovar predávaný na e-shope ALFI style (www.alfistyle.sk) a tento tovar uhradí jednou z ponúkaných možností platby v košíku.

2.3 K aktualizácii zľavovej úrovne vernostného programu do zákazníckeho účtu dochádza v okamihu vybavenia objednávky. Doba vybavenia sa môže líšiť podľa zvoleného typu platby alebo dopravcu.

2.4 K výpočtu pripisovanej vernostnej zľavy dochádza podľa výšky hodnoty tovaru v objednávke vr. DPH nasledovne:

Vernostná zľava za zákaznícku registráciu 3 %
Po prekročení obratu 2 000 EUR na zákazníckom účte je vernostná zľava aktualizovaná na 5 %
Pokiaľ v období 12 mesiacov po sebe idúcich od prvého nákupu nebola dosiahnutá hranica 2 000 EUR na zákazníckom účte, zľava sa znižuje na úvodnú hranicu 3 %
2.5 Hodnotou objednávky sa rozumie čiastka za tovar po odpočítaní iných zľavy, poukazov alebo zvýhodnení vr. DPH.

2.6 Uplatnenie vernostnej zľavy prebieha automaticky po prihlásení do zákazníckeho účtu.

2.7 Vernostnú zľavu nie je možné vyplatiť Zákazníkovi v peniazoch a nemožno ju použiť na vzorky produktov.

2.8 Pokiaľ dôjde k stornovaniu objednávky alebo produkty vrátite, výška zľavy sa aktualizuje a prípadne poníži k zodpovedajúcej percentuálnej zľave podľa obratu zákazníckeho účtu.

2.9. Kombinácia vernostnej zľavy a zľavového kódu je možná, ale zľava bude uplatnená iba do výšky samotného zľavového kódu. (príklad: vernostná zľava 3 % + zľavový kód MAJ10, celková zľava na uplatnenie bude 10 %, nie 13 %).

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 V prípade podozrenia zo zneužitia Vernostného programu Zákazníkom si vyhradzuje ALFI Style právo odobrať Zákazníkovi Vernostnú zľavu do doby, než bude podozrenie vyvrátené.

3.2 Vernostný program, ak nie je uvedené inak, sa riadi Občianskym zákonníkom v platnom a účinnom znení. Pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami ALFI Style.

3.3 ALFI Style si vyhradzuje právo zrušenia či zmenu pripisovania Vernostných zliav. V prípade takého kroku bude Zákazníka informovať pred dokončením objednávky, kde bude Vernostná zľava uplatnená. V prípade inej zmeny pravidiel Vernostného programu bude ALFI Style informovať zákazníka odoslaním informatívneho emailu najmenej 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

3.4 Získanie Vernostnej zľavy z objednávky v rámci Vernostného programu je automatické pre každého Zákazníka ALFI Style. Ich získaním sa zákazník k ničomu voči ALFI Style nezaväzuje.

 

PREDÁVAJÚCI A PREVÁDZKOVATEL ESHOPU:

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic
IČ: 28587855, DIČ: CZ28587855.

Firma je zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Ostrave oddiel C, vložka 33382.

CZ číslo účtu: 4278943001/5500 (Raiffeisenbank a.s.), SK číslo účtu:  2623124295/1100 (Tatra banka, a.s.)

Tel:+421 911 844 272, info@alfistyle.sk